Quick-scan knooppunt Alexander

Tijdens corona voerde Van Geest een quick-scan uit voor de gemeente Rotterdam naar de gebouwde omgeving van knooppunt Alexander in het Lage Land. In dit rapport wordt kort ingegaan op de verstedelijking van de Alexanderpolder en de totstandkoming van het knooppunt Alexander, zoals dat zich na de Tweede Wereldoorlog heeft voltrokken. Vervolgens wordt een karakterisering gegeven van de drie hoofdgroepen
van gebouwen die in het gebied zijn aangetroffen; te weten kantoren, winkelcentra en
woningbouwcomplexen en wordt de belangrijkste buitenruimte in beeld gebracht. In deze
quickscan zijn voorts circa 40 gebouwen en 3 pleinen in beeld gebracht en beknopt
beschreven. De inventarisatie, met foto’s en beschrijvingen per pand, is bedoeld om een
betere kijk op de gebouwde omgeving en de objecten in het gebied te ontwikkelen om
vervolgens over te kunnen gaan tot de waardering ervan en tot mogelijke aanbevelingen.